اندیشه‌ی اجتماعی گئورگ زیمل

185

زمان مطالعه: 2 دقیقه

جامعه‌شناسی صوری زیمل در حوزه سطح خرد، واقعیت اجتماعی با اشکال تعاملات متقابل روابط اجتماعی بر اساس گونه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد، به نظر زیمل جامعه‌شناسی ابتدا خواسته است صورت‌های کنش متقابل را در بستر زمان به عنوان فرایند بررسی نماید. بنابراین سطح تحلیل و قابل مشاهده در علم جامعه‌شناسی از نظر وی صور کنش متقابل بین افراد جامعه است که به صورت عینی قابل مطالعه است؛ سطح تحلیل علم جامعه شناسی از نظر زیمل اشکال کنش متقابل چون تضاد، رقابت، برتری و…. باید دانست، که هسته اساسی و زیر بنایی ساختار جامعه این فراگردها می باشد.با توجه به این متغیر زیر بنایی وی مفهوم هندسه اجتماعی را بیان می نماید که در این مفهوم توجه به روابط در فضاء می کند که هر فضایی دارای روابط اجتماعی خاصی بین افراد است که می توان صورت های خاص بوجود آورد بر اساس این فضاء می توان در همان محیط به معنایی اساسی صورت ها پرداخت. بر این اساس موضوع مهم جامعه شناسی را همین صورت های اجتماعی که منجربه هدف جامعه پذیری افراد و گسترش تعامل افراد در جامعه شده دانسته است؛ بر این اساس وی به جای تاکید بر محتوا و معانی الگوهای کنش متقابل آنچه که از این صورت های اجتماعی صادر می شود قابلیت عینی دارد. بر این منوال روش شناسی جامعه شناسی زیمل از طریق هندسه اجتماعی تاکید بر انعکاس واقعی صورت های اجتماعی است که قابلیت عینی دارد، همچنین وی این صورت ها را از درون محتواهای زندگی اجتماعی که قابلیت عینیت بیرون کشانده است. جامعه شناسی صوری زیمل با تاکید بر هندسه روابط اجتماعی دو عنصر” فاصله و اعداد”را مورد اهمیت قرار داده است. با توجه به این فرایند وی بحث گروه های دوتایی و سه تایی را در زندگی روزمره اجتماعی بیان می نماید که باعث شکل گیری هسته اساسی علم جامعه شناسی همان فراگردهای چون “همکاری، توافق، تضاد، رقابت، سلطه و….” دانسته است، در گروه های دوتایی این فراگردهای شامل (سرنوشت مشترک، توافق، رازداری، وابستگی به هم و….) می‌شود.

«هرست هله» در این کتاب به بررسی موشکافانه ایده‌ها و نوشته‌هایی از «گئورک زیمل» می‌پردازد که شیوه‌ای نو برای نگاه کردن به فرهنگ و جامعه به دست می‌دهد و جایگاه جامعه‌شناسی را در میان رشته‌های دانشگاهی تثبیت می‌کند. کانون توجه این کتاب علایق فکری اصلی زیمل، از جمله فرآیند تفرد، دین، زندگی شخصی و خانوادگی، شهرها و مدرنیزاسیون است. هله در این کتاب تصویری از زیمل به دست می‌دهد که کامل‌تر از تصویری است که جامعه‌شناسان دیگر ارائه داده‌اند. علاوه بر این، او جنبه‌هایی از جامعه‌شناسی زیمل را که کمتر شناخته شده را در این کتاب می‌گنجاند.

لینک خرید کتاب «اندیشه‌ی اجتماعی گئورگ زیمل»

سرفصل‌های کتاب

مقدمه: چرا تعقیق درباره ی آرای زیمل؟

فصل 1: گئورگ زیمل – شخص او و آثار او
فصل 2: جامعه شناسی به مثابه یکی از علوم انسانی
فصل 3: تفرد به مثابه دغدغه ی اخلاقی
فصل 4: آنچه ادیان مشترکا دارند
فصل 5: تکامل خانواده و زندگی شخصی
فصل 6: برابری در مقابل آزادی – رقابت و پول
فصل 7: جامعه شناسی، نجات دهنده ی زندگی ها – حیات باوری و آدم فقیر
فصل 8: برای مطالعه ی بیشتر – زندگی در شهرهای بزرگ

1+

دیدگاه‌ خود را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید